أنتفهرس مورد الحاق خانواده صلاحیت ضرایب:
متأسفانه ، قادر على ذلك ، وقت قادر على جعله قادرًا على ضبط مورد الحاق خانواده نیستیم. لطفا با سایر مراکز مشاوره تماس بگیرید.

عنوان مثال:

https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/adrflueberatung.pdf

اهداف

هدف ما این است کھ من شرایط حاق خانواده رایهیم ویده فرصه فعاله في حاق خانواده خود مشارکت کنند.

 

 هدف ، هدف ، علاوه مشاوره فردی ، شبکه سازی کارکنان مراکز مشاکز ، منازل مسکونی و حامیان داو طلبانه و تمام وقت پناه ان ارائه می دهید.

حدوده ما

حمایت فردی از افراد آسیب دید ما به پناهندگان از همه کشورهای مبدا و صرف نظر از مجوز اقامت آنها توصیه می کنید. طرادات ومعاقات ، وواجهات ، ومعاينة ، ومعاينة ، ومعاينة ، ومعاينة ، ومعاينة ، ومعاينة ، ومعاينة ، ومعاينة ، وعدادات ، ی ادعاهای قانونی آنها

 

آموزش بیشتر مورد تح تح خ خ برخ برخ مک مک بر ی یی یادر مه مه حرفه‌ ا ا ا مددک مددک ا ج جتم جتم جتم جتم جتم جتم جتم همک همک همک بین بین بین بین بین بین بین بین بین بین بین بین بین بین کز س س ه بتک ابتک بر بر تبی ی یم ج ج ج ج ج ج ج هشت ای شبکه ترتیب می دهیم

لطفاً في صورت تمایل به عضویت في خبرنامه با صورتجلسه و اطلاعات فعلی با ما تماس بگیرید

 

017672167131

لطفا تماس نگیرید ، فقط ازیق واتس اپ یا سیگنال پیام دهید

 

للسوالات العامة:

Familiennachzug@kommmitbbz.de

 

: طبختست مشاوره ، لطفاً في صورت امکان اطلاعات زیر راائه ده ید

الكنية

شماره تلفن

المناطق

چرا هست؟ (ه کسی باید گرفتار شود؟ شخص مرجع مجوزی برای اقامت دارد؟

تيمنا

شذى غضبان

ميريام وولمر

لاريسا كوبسكي

دانيال كمياب حصاري

احمد شعبان

سيباستيان موني

عرفان كيزجين

Turmstrasse 21
منزل م ، مدخل س
الطابق 2
10559 برلين

Turmstrasse 21
منزل م ، مدخل س
الطابق 2
10559 برلين
ویزا صادر شده و ورود انجام شده است. حالا چه اتفاقی باید بیفتد؟

في مجموعات أدوات مجموعات آلمان برای کرده.

"الخطوات الأولى بعد دخول البلاد للم شمل الأسرة" (الحالة: ديسمبر 2019)

"الخطوات الأولى بعد دخول البلاد للم شمل الأسرة" (الحالة: ديسمبر 2019)

تعتبر خدمات شاوره بخصوص حق خانواده جزءًا من مشروعين:

مرة أخرى "مجدد اتحاد خانواده في برلین - میته" توسط صندوق ادغام منطقه منط قه میته تامین.

توسط کمک های پناهن دگان سازمان ملل متحد و دیاکونی آلمان تامین می شود