بریج به جوانان تنها و یا همراه خانواده ، خانواده‌هایشان و تمامی پن اهجویان و پناهندگان في باره وضع اجتماعی ، وضعناهندگی وهمچنین ، دناهندگی ، کلاس کلاس آموزش.

هدف از این مشاوره‌ها ادغام و هم‌آمیختگی پناهندگان و جوانان في جام عه آلمان است.

تعال معي: موائد و مراکز آموزشی متعددیات به صورت ، برای ا دغام و هم‌آمیختگی جوانان فعالیت می‌کند.

وليد شحرور
mail@wegebbz.de
بويراز هانوتو أوغلو
p.hannutoglu@kommmitbbz.de
التليفون: 030 / 666407-20 / -23
التغييرات الزمنية بسبب كورونا!

يرجى القيام بذلك وصلة يرى.

زمانهای مشاوره بدون وقت قبلی:

نشنبه‌ها من ساعة ۱۱ إلى ۱۶

شارع البرج 72
10551 برلين
4th الكلمة

این پروژه از سوی وزارت کار دولت فدرال آلمان و صندوق آموزش و هم‌آمی ختگی اتحادیه اروپا تا ژوئن 2019 حمایت مالی می‌شود