هذا المشروع مخصص للأشخاص التاليين: 

 • افراد زیر سن بدون همراه و یا با همراه پناهجو که في فرایند پناهندگی هستند.
 • افراد سن بدون همراه و با همراهی که می‌خواهند علیه جواب منفی با مف اعتراض.
 • افراد سنی که اقامت حمایتی دارند و علیه بخشی از تصمیم بامف می‌خ واهند اعتراض هستند.
شاوره‌ي يشمل الأمور التالية: 

 • توضیح پروسه‌ی پناهندگي
 • موارد كاملة ممکن اقامتی‌ای که في درس پناهندگی حاصل می‌شود
 • توضیح شرایط شرایط برای افراد آسیبذیر (2013/32 / EU (توجيه إجراءات اللجوء) ، برای افراد زیر ن نهجو و نیازهای چندگانه‌ای که باید حمایت شود.
 • توضیح پن پن پن پیش ز ز انترویو (مصاحبه): آماده‌س بربر بربر فر فر فر فر فر ب به به ست است.
 • توضیح النتائج الإيجابية والقرارات الإيجابية
 • تموضیح قانونی في برابر جواب منی
 • کمک برای تطبيقخواست اعتراض و تجدید نظر
 • بررسی وضع حقوقی باعدادات الملف الشخصي. في صورت نیاز پیگیری پرونده توسط وکیل
 • تحميل الصور
 • شتیبانی في الجدول الزمني (شكوى وتطبيق § 80V ، ربما مع الأخذ في الاعتبار تقارير الإدارة وقرارات المحكمة) ، تخصص لمربوط خاصة بكودکان است.
این روژه با همکاری Refugee Council Berlin است.

نکات اساسی روژه‌ی ما در اینجا إلى ألمانيا.

آن بوكوجسكي
مدير اجتماعي
a.pokojski@bbzberlin.de
أوا كيبي
مدير اجتماعي
a.kebe@kommmitbbz.de
كيفان صدر
مدير اجتماعي
k.sadr@kommmitbbz.de
نادين عصمت
مشروعهما
n.essmat@kommmit.eu
التغييرات الزمنية بسبب كورونا!

در اینجا حسنًا.

فلایر ما بهراه زمان‌های مشاوره بدون وقت قبلی و کارکنان این روژ ه را به لبنان آلمانی، عربی، انگلیسی، فرانسه و فارسی إخواني.
این پروژه از طرف اتحادیه‌ی اروپا ، صندوق ادغام اتحادیه‌ی اروپا و س نای استان برلین حمایت مالی می‌شود.