تعریف ما از خودمان

می‌توان ما را از خودمان به زبان آلمانی در آورد اینجا بخوان