مثالی دیگر: 

 • افراد زیر سن بدون همراه و یا با همراه پناهجو که در فرآیند پناهندگی هستند.
 • افراد زیر سن بدون همراه و با همراهی که می‌خواهند علیه جواب منفی با مف اعتراض بدهند یا در روند اعتراض هستند.
 • افراد زیر سنی که اقامت حمایتی دارند و علیه بخشی از تصمیم بامف می‌خ واهند اعتراض دارند یا در پروسه‌ی اعتراض هستند.
مشاوره ما شامل موارد زیر است: 

 • توضیح پروسه‌ی پناهندگی
 • مواردی را که در پروسه‌ی پناهندگی حاصل می‌شود توضیح دهید
 • توضیح شرایط ویژه برای افراد آسیب پذیر(2013/32/EU (Asylum Procedures Directive) ، برای افراد زیر پناهجو و نیازهای چندگانه‌ای که باید حمایت شود.
 • توضیح پن پن پن پیش ز انترویو (مصاحبه): آماده‌س بربر بر مص بر فر فر فر ب ب به ست ست است.
 • توضیح عواقب مثبت و منفی تصمیمات بامف
 • توضیح راه حل های قانونی در برابر جواب منفی
 • کمک برای درخواست پاسخ و نظر
 • بررسی وضعیت حقوقی با کمک پروژه وکیل. در صورت نیاز پیگیری پرونده توسط وکیل
 • در صورت لزوم، کمک به درخواست پیگیری پرونده های بعدی.
 • پشتیبانی در ارائه راه‌حل‌های قانونی (شکایت و درخواست § 80 ولت، احتمالاً با در نظر گرفتن گزارش‌های مدیریتی و تصمیمات دادگاه‌ها)، تخصصی برای انتخاب پناهندگی‌های مربوط به کودکان است.
این پروژه با همکاری Refugee Council Berlin است.

نکات اساسی پروژه ما را در اینجا به آلمانی بخوانید.

آن پوکوژسکی
مددکار اجتماعی
a.pokojski@bbzberlin.de
آوا کبه
مددکار اجتماعی
a.kebe@kommmitbbz.de
کیوان صدر
مددکار اجتماعی
k.sadr@kommmitbbz.de
نادین عصمت
پروژه هماهنگ کننده
n.essmat@kommmit.eu
تغییرات زمانی به دلیل دلیل!

در اینجا ببینید.

فلایر ما به همراه زمان‌های مشاوره بدون وقت قبلی و کارمندان این پروژ را به زبان‌ها می‌دانند آلمانی، عربی، انلیسی، فرانسه و فارسی بخوان
این پروژه از طرف اتحادیه اروپا، صندوق ادغام اتحادیه اروپا و س نای استان برلین حمایت مالی می‌شود.