Geschichte

از اوایل دهه 80، پناهجویان جوان از مناطق جنگی و بحرانی، به ویژه در شهرهای بزرگ مانند برلین، به آلمان می آیند. در همان زمان، افراد از کشورهای مختلف برای زندگی و کار در آلمان به آلمان مهاجرت می کنند.
این افراد با نژادپرستی روزمره، موانع بوروکراتیک و قانونی مواجه هستند و نیاز به مراقبت و حمایت دارند.
متأسفانه، مراقبت از پناهندگان و مهاجران جوان هنوز یک موضوع حاشیه ای در رفاه جوانان و مددکاری اجتماعی است.
BBZ چندین دهه است که در این زمینه کار می کند و از افراد بسیاری از کشورهای مختلف حمایت می کند. در راستای اصول کار مشارکتی جوانان، BBZ سعی می کند از طریق مشاوره و حمایت، به پناهندگان و مهاجران دسترسی برابر به منابع اجتماعی مانند آموزش و کار را بدهد.