KommMit eV در سال 2013 توسط کارمندانی تأسیس شد که سال ها با پناهندگان در برلین و براندنبورگ کار می کردند. این یک سازمان غیرانتفاعی ثبت شده است.

کارمندان به خوبی با بازیگران، رویکردها و نهادهای درگیر در کار پناهندگی در برلین و براندنبورگ آشنا هستند. آنها دهه ها تجربه از کارهای فنی و اداری در پروژه ها برای پناهندگان و با آنها به ارمغان می آورند.

برای اطلاعات بیشتر ببین اینجا.

KommMit eV یکی از اعضای Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg – Schlesische Oberlausitz (DWBO) است.

می توانید اساسنامه باشگاه ما را پیدا کنید اینجا.