این پروژه برای افراد زیر است: 

 • افراد زیر سن بدون همراه و یا با همراه پناهجو که در فرایند پناهندگی هستند.
 • افراد زیر سن بدون همراه و با همراهی که می‌خواهند علیه جواب منفی بامف اعتراض بدهند یا در فرایند اعتراض هستند.
 • افراد زیر سنی که اقامت حمایتی دارند و علیه بخشی از تصمیم بامف می‌خواهند اعتراض بدهند یا در پروسه‌ی اعتراض هستند.
مشاوره‌ی ما شامل موارد زیر است: 

 • توضیح پروسه‌ی پناهندگی
 • توضیح موارد ممکن اقامتی‌ای که در پروسه‌ي پناهندگی حاصل می‌شود
 • توضیح شرایط ویژه برای افراد آسیب‌پذیر(2013/32/EU (Asylverfahrensrichtlinie) ، برای افراد زیر سن پناهجو و نیازهای چندگانه‌ای که باید حمایت شود.
 • توضیح فرآیند پناهندگی پیش و بعد از انترویو (مصاحبه): آماده‌سازی برای مصاحبه برای افراد با حمایت ویژه‌ی مربوط به افراد زیر سن با توجه به چیزی که به نفع کودک است.
 • توضیح عواقب مثبت و منفی تصمیمات بامف
 • توضیح راه‌حل‌های قانونی در برابر جواب منفی
 • کمک برای درخواست اعتراض و تجدید نظر
 • بررسی وضعیت حقوقی با کمک وکیل پروژه. در صورت نیاز پیگیری پرونده توسط وکیل
 • در صورت لزوم، کمک برای درخواست دادن پیگیری‌های بعدی پرونده.
 • پشتیبانی در ارائه‌ی راه‌حل‌های قانونی (Klage und § 80V-Antrag, ggf. Berücksichtigung von Lageberichten und gerichtlichen Entscheidungen)، تخصصی برای دلایل مربوط به پناهندگی‌ای که مخصوص کودکان است.
این پروژه با همکاری Flüchtlingsrat Berlin است.

نکات اساسی پروژه‌ی ما را در اینجا به آلمانی بخوانید.

Anne Pokojski
مددکار اجتماعی
a.pokojski@bbzberlin.de
Awa Kebe
مددکار اجتماعی
a.kebe@kommmitbbz.de
Keyvan Sadr
مددکار اجتماعی
k.sadr@kommmitbbz.de
Nadine Essmat
هماهنگ‌کننده‌ی پروژه
n.essmat@kommmit.eu
تغییرات زمانی به دلیل کرونا!

در اینجا ببینید.

فلایر ما به همراه زمان‌های مشاوره بدون وقت قبلی و کارکنان این پروژه را به زبان‌های آلمانی، عربی، انگلیسی، فرانسه و فارسی بخوانید.
این پروژه از طرف اتحادیه‌ی اروپا، صندوق ادغام اتحادیه‌ی اروپا و سنای استان برلین حمایت مالی می‌شود.