مشاوره حقوقی برای پناهجویان، پناهندگان، افرادی که اخراج تهدیدشان می‌كند و یا دولدونگ هستند در باره حقوق مهاجران و حقوق اجتماعی در جاب سنتر، سوسیال و اداره اتباع خارجی

Timon Bühler
مدیر پروژه
t.buehler@kommmitbbz.de
تغییرات زمانی به دلیل کرونا!

لطفا این لینک را ببینید.

زمان مشاوره بدون وقت قبلی:

دوشنبه از ساعت ۱۰:۳۰

و پس از تعیین وقت قبلی

Turmstr. 72
10551 Berlin
طبقه چهارم

مشاوره‌ی ما رایگان است! حمایت شده از طرف: